Dotace na veřejné osvětlení pro rok 2014

27.01.2014 Lukáš Zelinka

 

Program EFEKT 201420. 11. 2013 vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu 

 

B.1 - Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 

 

Oblast podpory: Úspory energie 

Aktivita: Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 

Typ žadatele: Obce, městské části, společnosti vlastněné 100% obcí či městskou částí 

Max. výše podpory: 1 000 000 Kč, max. však 40 % z uznatelných nákladů 

 

Podpora je určena na výměnu osvětlovacích těles a optimalizaci řídicího systému VO v obcích a areálech. Podpora není určena na změnu konstrukčních prvků a kabeláže. 

Realizací investic musí být dosažena úspora energie minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie za poslední dva roky.

Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie, přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků bez zahrnutí požadované investice, náklady projektu na jednotku uspořené/nově vyrobené energie.

Podpora je poskytována v režimu de minimis.
Poskytnutí a čerpání dotace je podmíněno 
dodržením ustanovení zákona č. 218/200 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, a Hlavy VI, čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU a nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. 


Do podpory z programu nelze zahrnout náklady, které byly zahrnuty do nákladů pro p
odporu z jiných veřejných zdrojů. 

DPH nelze zahrnout do nákladů hrazených z dotace, pokud u žadatele existuje nárok na odpočet daně na vstupu. V takovém případě je v žádosti o dotaci uvedena kalkulace celkových uznatelných nákladů bez DPH. V opačném případě žadatel doloží, že v případě realizované akce nemá nárok na odpočet daně na vstupu.  
 

Uzávěrka podání žádosti max. do 28. 2. 2014! Každá žádost musí být doručena v samostatné obálce


Žádosti včetně požadovaných příloh se podávají osobně nebo poštou na adresu: 


Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32 

110 00 Praha 1 

Zalepená obálka musí být označena slovy „Státní program EFEKT, kód aktivity - NEOTEVÍRAT“. 

 

Žádost a formulář EDS musí být dodány v písemné i elektronické podobě na datovém nosiči. 

 

Formuláře ke stažení: 

http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/44886/44900 

http://www.mpo.cz/dokument145218.html


Více informací získate: ZDE

Neměli byste přehlédnout

Bezpečné přechody pro chodce

Celý článek >

Vývoj svítidla PURO 770 LED

Celý článek >

Obce naletěly nezikovce

Celý článek >

Vandal zvaný atmosférická přepětí

Celý článek >

Srovnání dosud využívaných a nových trendů svítidel pro osvětlení cyklostezek

Celý článek >

Atmosféru plnou novinek nabídne elektrotechnický veletrh

Celý článek >